ประวัติวัดเจ็ดยอด

    

วัดเจ็ดยอด วัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย สถานที่เคยมีการประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘ ของโลก ที่วัดเจ็ดยอด ซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดประจำปีคนเกิดปีมะเส็ง หรือ ปีงูเล็ก ซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็งก็คือ “โพธิบัลลังก์ วิหารมหาโพธิเจดีย์” รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย แต่เนื่องจากสถานที่ประดิษฐานโพธิบัลลังก์อยู่ไกล จึงอนุโลมให้เป็นพระเจดีย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งก็คือ “พระเจดีย์เจ็ดยอด” หรือ “มหาเจดีย์พุทธคยา”

อ่านต่อ =>

สถานที่

ศาสนสถานที่สำคัญของวัดเจ็ดยอด

ซุ้มประตูโขง

ซุ้มประตูโขง(ประตูโชคประตูชัย)

วิหารพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง

วิหารพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ หลังแรกของวัดเจ็ดยอดพระเมืองแก้วพระราชาธิบดีลำดับที่ ๑๒ แห่งราชวงศ์มังรายทรงเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าติโลกราช โปรดให้สร้างขึ้นตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระศพพระเจ้ายอดเชียงราย พระราชบิดาของพระองค์ในวัดนี้ เมื่อ ปี พ.ศ.๒๐๔๕ เป็นปีที่ ๗ พระอุโบสถหลังนี้ กว้าง ๓๒ ศอก กับ ๑ คืบ ส่วนยาว ๗๘ ศอก กับ ๑

พระพุทธรูปพระแก่นจันทน์

เรื่องราวพระเจ้าแก่นจันทน์จากตำนานมาสู่ประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน ในยุคที่ “พระญายุทธิษฐิระ” (พญาเชลียงผู้มาสวามิภักดิ์ต่อล้านนา ได้รับมอบให้ครองเมืองพะเยา) ได้อัญเชิญพระเจ้าแก่นจันทน์จากวัดหนองบัวมาไว้ที่วัดป่าแดงหลวงดอนไชย พ.ศ.2021

ดูสถานที่ที่น่าสนใจของวัดทั้งหมด

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. สำนักศิลปากรที่๗ เชียง

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. สำนักศิลปากรที่๗ เชียง

วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา15.00 น. พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล

วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา15.00 น. พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล

ภาพบรรยากาศวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ในวันมหาสงกรานต์ (ว

ภาพบรรยากาศวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ในวันมหาสงกรานต์ (

คณะผู้บริหาร และพนักงานคลีนิค D'richsta Medical Clinic เ

คณะผู้บริหาร และพนักงานคลีนิค D'richsta Medical Clinic เ

ประชุมเพื่อจัดเตรียมงาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์คัมภีร์อุปปาตะสันติ (ม

ประชุมเพื่อจัดเตรียมงาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์คัมภีร์อุปปาตะสันติ (ม

พระเทพปริยัติ เป็นประธานพระอุปัชฌาย์โครงการบรรพชาสามเณรภา

พระเทพปริยัติ เป็นประธานพระอุปัชฌาย์โครงการบรรพชาสามเณรภา

ถ่ายทอดธรรมปฐมฤกษ์-หลวงพ่อพระเทพปริยัติ(สะอาด ขนฺติโก)

ถ่ายทอดธรรมปฐมฤกษ์-หลวงพ่อพระเทพปริยัติ(สะอาด ขนฺติโก)

ประพฤติดีเป็นที่หนึ่ง

หลักธรรมจากหลวงพ่อพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอ

หลักธรรมของคนดี

หลักธรรมของคนดี สัปปุริสธรรม 7 คือ หลักธรรมของคนดีหรือหลักธ

บุพนิมิตแห่งมรรค 7

ธรรมที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกล่วงหน้าว่า มรรคมีองค์ 8 ประการอัน

ฆราวาสธรรม หมายถึง ธรรมะของฆราวาส หรือ ธรรมะสำหรับผู้คร

ฆราวาสธรรม หมายถึง ธรรมะของฆราวาส หรือ ธรรมะสำหรับผู้คร

อริยวัฑฒิ : ความเจริญอย่างประเสริฐ, หลักความเจริญของอารยชน

อริยวัฑฒิ : ความเจริญอย่างประเสริฐ, หลักความเจริญของอารยชน

บทที่ 5 อิทธิบาท 4

หลักธรรมแห่งการดำเนินชีวิต ว่าด้วยหลักธรรมในการครองงาน และ

บทที่ 4 สังคหวัตถุ 4

สังคหวัตถุมีสี่ประการ คือ ทาน การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพื่อ

พรหมวิหาร 4

พรหมวิหาร 4 (ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ, ธรรมประจำใจอันป

ร่วมบุญกับวัด

ร่วมบุญกับวัด


สังฆทาน

ถวายเป็นของกลางของสงฆ์พระสงฆ์สมารถใช้สอยได้

รายนามผู้บริจาค


วิหารทาน

ถวายทานเพื่อการก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุสถาน

รายนามผู้บริจาค


ธรรมทาน

เพื่อจัดซื้อหนังสือ ตำราเรียน เครื่องเขียน

รายนามผู้บริจาค


ชำระหนี้สงฆ์

เพื่อเป็นกองทุนกองกลางของวัดดำเนินกิจกรรมทางศาสนา

รายนามผู้บริจาค


ค่าน้ำค่าไฟฟ้า

บริจาคค่าน้ำค่าไฟวัด

รายนามผู้บริจาค


ทำบุญซ่อมแซมบูรณถาวรวัตถุ

เพื่อซ่อมแซมถาวรวัตถุสถานภายในวัด

รายนามผู้บริจาค


ร่วมทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อ

ร่วมทำบุญไว้ให้หลวงพ่อไปทำบุญตามแต่ความประสงค์

รายนามผู้บริจาค


ทำบุญค่ารักษาพระอาพาธ

พระคิลานุปัฏฐาก ดูแลสุขภาวะของพระภิกษุสามเณร

รายนามผู้บริจาค


บูชาพระธาตุ

รายนามผู้บริจาค


ปลูกป่า,ต้นไม้

รายนามผู้บริจาค


ทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร

ทุนการศึกษาสำหรับพระเณร

รายนามผู้บริจาค


โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดเจ็ดยอด

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดเจ็ดยอด

รายนามผู้บริจาค

โทรติดต่อด่วน

ต้องการประสานงาน หรือติดต่อสื่อสารเรื่องใด สามารถโทรศัพท์ติดต่อด่วนได้ด้วยปุ่มนี้เลย

โทรเลย

ภาพและวีดีโอ

ภาพและวีดีโอ

  • ทั้งหมด
  • อัลบั้มภาพ
  • อัลบั้มวีดีโอ
ภาพบรรยากาศวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ในวันมหาสงกรานต์ วันเนาว์ ปี๋ใหม่เมือง

ภาพบรรยากาศวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ในวันมหาสงกรานต์ วันเนาว์ ปี๋ใหม่เมือง

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. สำนักศิลปากรที่๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร เข้าถวายงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อดำเนินงาน อนุรักษ์และพัฒนาโ

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. สำนักศิลปากรที่๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร เข้าถวายงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อดำเนินงาน อนุรักษ์และพัฒนาโ

วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา15.00 น. พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมด้วยครอบครัว เข้าน้อมสักการะรดน้ำดำหัว พระเดชพระคุณหลวงพ่อ

วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา15.00 น. พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมด้วยครอบครัว เข้าน้อมสักการะรดน้ำดำหัว พระเดชพระคุณหลวงพ่อ

ภาพบรรยากาศวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ในวันมหาสงกรานต์ วันเนาว์ ปี๋ใหม่เมือง

ภาพบรรยากาศวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ในวันมหาสงกรานต์ วันเนาว์ ปี๋ใหม่เมือง

ตอนที่ ๒ วันมาฆบูชา-หลวงพ่อสะอาด ขนฺติโก

ตอนที่ ๒ วันมาฆบูชา-หลวงพ่อสะอาด ขนฺติโก

ถ่ายทอดธรรมปฐมฤกษ์-หลวงพ่อพระเทพปริยัติ(สะอาด ขนฺติโก)

ถ่ายทอดธรรมปฐมฤกษ์-หลวงพ่อพระเทพปริยัติ(สะอาด ขนฺติโก)

วัดเจ็ดยอด รายการล้านนาธรรม ล้านนาไทย (ช่วงแอ่ววัด)

วัดเจ็ดยอด รายการล้านนาธรรม ล้านนาไทย (ช่วงแอ่ววัด)

ประวัติ เจดีย์วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติ เจดีย์วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ

ติดต่อเรา

ตำแหน่ง:

90 หมู่ที่ 2 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50300

โทร:

053-225344

กำลังโหลด
ข้อความอีเมล์ของท่านได้ถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว